Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Weg

  1. Bekendmakingen havelte
  2. STAATSCOURANTGemeente Westerveld -Verkeersbesluit- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Holtingerveld Havelte

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Verkeer | Weg verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Westerveld -Verkeersbesluit- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Holtingerveld Havelte

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening van team Openbare Werken en overwegende, dat het natuurgebied ‘Holtingerveld’, aan de noordzijde begrensd door de wegen Midden/Oosteinde en Wapserveenseweg, aan de oostzijde begrensd door de Rijksweg N371, aan de zuidzijde begrensd door de kernen Havelte, Uffelte en de Rijksweg N371 en aan de westzijde begrensd door de Van Helomaweg N353,gedeeltelijk onderdeel is ván engrenst aan een beschermd Natura 2000 gebied; dat het hier een uniek (natuur)gebied betreft waarin de verblijfs- en recreatiefunctie en met name de flora en fauna prioriteit hebben; dat de wegen in dit gebied in beheer en onderhoud zijn bijverschillendeinstanties, namelijk; Staatsbosbeheer, Defensie, Natuurmonumenten, gemeente Westerveld en enkele particulieren; dat de gemeente als wegbeheerder het bevoegd gezag is in dit gebied wat betreft het nemen van verkeersmaatregelen waarvoor een verkeersbesluit vereist is; dat het binnen het gebied Holtingerveld veel en grotendeels smalle (onverharde) wegen en paden betreft die geen functie hebben voor het doorgaande verkeer; dat deze wegen in het GVVP zijn gecategoriseerd als erftoegangswegenhetgeen betekent dat de verblijfsfunctie prioriteit heeft; dat in de huidige situatie op onduidelijke en niet uniforme wijze op diverse wegen in het gebied middels bebording een geslotenverklaring is ingesteld; dat het gebied veelvuldig bezocht wordt door recreanten en toeristen; dat er door de onduidelijke en niet uniforme wijze van geslotenverklaren van het gebied ook nog steeds sprake is van overlast door gemotoriseerd verkeer; dat dit een zeer negatieve invloed heeft op de flora en fauna in het gebied en gevaarlijke situaties oplevert voor fietsers, ruiters en wandelaars; dat bovendien de huidige bebording, gebruikt voor de geslotenverklaring, rond het gebied ‘hiaten’ vertoont waardoor handhaving bemoeilijkt wordt; dat het belang van de verblijfsfunctieen flora en fauna in het gebied in strijd kan worden geacht met het belang van de vrijheid van het verkeer; dat deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen en dat deze afweging tot gevolg heeft gehad, dat meer gewicht is toegekend aan het belang van de verblijfsfunctie en de flora en fauna; dat met name in het belang daarvan het noodzakelijk moet worden geacht dewegen binnen dit gebied Holtingerveld,m.u.v. de Studentenkampweg, de Kolonieweg en de Uffelterkerkweg/Ruiterweg, middels bebording en/of fysieke maatregelengesloten te verklarenvoor alle verkeer met uitzondering van(snor)fietsers,scootmobielen, ruitersen bespannen wagens op de aangegeven routes; dat in het Holtingerveld ten westen van de Studentenkampweg als aanvulling hierop ook militaire voertuigen uitgezonderd worden van de geslotenverklaring in verband met het daar gesitueerde oefenterrein; dat in ieder geval bewoners, aangelanden en terreinbeheerders in het betreffende gebied ontheffing hebben van deze geslotenverklaring; dat het nut en de noodzaak van onderstaande verkeersmaatregelen in overweging worden genomen zodra de situatie en/of de omstandigheden veranderen; dat overeenkomstig art. 2, 1e / 2e lid van de Wegenverkeerswet; deze maatregel genomen wordt ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied; dat deze maatregel genomen wordt ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte aantasting van de functie van het gebied; dat er tijdens de ter inzage ligging van het ontwerpbesluit 3 zienswijzen zijn ingediend; dat deze zienswijzen er niet toe hebben geleid dat het besluit gewijzigd wordt; dat overeenkomstig artikel 23 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer de eigenaren van de wegenzijngehoord; dat er overleg heeft plaatsgevonden met de Korpschef van de politie; gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,eerste lid, onder d, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders; b e s l u i t e n : 1. de wegen binnen het gebied Holtingerveld ten westen van de Studentenkampweg gesloten te verklaren voor alle verkeer door plaatsing van zoneborden genummerd C1 in combinatie met ‘onderborden’ waarop aangegeven: “uitgezonderd fietsers, ruiters, bespannen wagens op aangegeven route” en “militaire voertuigen” van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart (zone C1a); 2. binnen deze zone C1a, de Hunebeddenweg vanaf de van Helomaweg tot aan het Hunehuis gesloten te verklaren voor alle verkeer door plaatsing van zoneborden genummerd C1 in combinatie met ‘onderborden’ waarop aangegeven: “uitgezonderd fietsers, ruiters, bespannen wagens op aangegeven route”, “militaire voertuigen” en “verkeer t.b.v. Hunehuis” van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart; 3. de Hunebeddenweg vanaf de richting van Helomaweg ter hoogte van het Hunehuis, gesloten te verklaren voor alle verkeer door plaatsing van zoneborden genummerd C1 in combinatie met ‘onderborden’ waarop aangegeven: “uitgezonderd fietsers, ruiters, bespannen wagens op aangegeven route”, “militaire voertuigen” van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart; 4. de wegen binnen het gebied Holtingerveldten oosten van de Studentenkampweg gesloten te verklaren voor alle verkeerdoor plaatsing van zoneborden genummerd C1 in combinatie met‘onderborden’ waarop aangegeven: “uitgezonderd fietsers, ruiters,bespannen wagens op aangegeven route”,van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart (zone C1 b); 5. de wegen binnen het gebied Holtingerveld ten zuidoosten van de Kolonieweg m.u.v. Uffelterkerkweg/Ruiterweg, gesloten te verklaren voor alle verkeer door plaatsing van zoneborden genummerd C1 in combinatie met ‘onderborden’waarop aangegeven: “uitgezonderd fietsers, ruiters, bespannen wagens”, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatiekaart (zone C1 c); 6. 13 wegen/ingangen binnen het gebied Holtingerveld af te sluiten/op te heffen voor alle verkeer door realisatie van fysieke afsluitingen (slagboom/beplanting/greppel etc.) te weten: 1. 4 ingangen aan de Studentenkampweg; nrs 4, 5, 10, 11 op de bijbehorende situatiekaart 2. 3 ingangen aan de Weg achter de es; nrs 13, 13a, 14 op de bijbehorende situatiekaart 3. 5 ingangen aan de Kolonieweg; nrs.30, 31, 32, 34, 35 op de bijbehorende situatiekaart 4. 1 ingang bij camping De Blauwe Haan ten noorden van de Weg achter de Es; nr. 17 op de bijbehorende situatiekaart Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld. Diever, 19-02-2013 ­ Inzage De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid beroep in te dienen, is ook gepubliceerd in de Da’s Mooi van dinsdag 26 februari 2013. De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met ingang van 27 februari 2013 t/m 10 april 2013 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Diever. Beroep Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit (t/m 10 april 2013) hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 AB Assen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd. ­

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel